Ubytovací řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Ubytovací zařízení (dále jen „ubytovna“) je určeno pro přechodné ubytování
 2. Úroveň ubytování vytváří prostředí vedoucí ke spokojenosti ubytovaných, kteří jsou povinni dodržovat níže uvedené zásady:
  1. Ubytovaný je povinen nenarušovat klid ostatních ubytovaných a používat rozhlasové přijímače, magnetofony, televize a ostatní zařízení s nutnou ohleduplností ke spolubydlícím a ostatním ubytovaným.
  2. Ubytovaný musí dodržovat dobu nočního klidu od 22.00 do 06.00 hodin.
  3. Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a umožnit provádění pravidelného úklidu.
 3. Ubytovaný si může pozvat návštěvy v době od 12.00 do 22.00 hodin. K tomu, aby mohla být návštěva na pokoji, je třeba souhlasu spolubydlícího. Za chování návštěvy odpovídá navštívený. Ve výjimečných případech může zástupce ubytovatele udělit souhlas k přespání návštěvy. Návštěva uhradí za noc stanovenou částku. Úhrada bude placena předem na recepci zástupci ubytovatele. Zásadně se návštěva nepovoluje za nepřítomnosti ubytovaného.
 4. Provozovatel ubytovny, Matrix hotels s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé ubytovanému dle občanského zákoníku. S ohledem na to je ubytovaným doporučeno brát na tuto skutečnost zřetel a uložit cenné věci do trezoru v recepci. Dále ve vlastním zájmu se ubytovaným nedoporučuje skladovat na ubytovně drahé věci.
 5. Ubytovaný odpovídá za škody jím a jeho návštěvou vzniklé a v plném rozsahu je hradí.
 6. Opakované nebo hrubé porušení ubytovacího řádu je důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy o ubytování (tzn. vyloučení ubytovaného z ubytovny).

II. Práva ubytovaných

 1. Ubytovaní jsou oprávněni používat:
 • prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny
 • služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno – dodávka tepla, teplé a studené vody, odvodu odpadních vod, elektřiny, plynu, úklidové služby společných prostor, úklidové služby prostor vyhrazených k ubytování, praní a převlékání ložního prádla, příjem televizního signálu, běžné opravy bytového zařízení, lednic, výtahů, provádění deratizace, malířské práce, revize elektrospotřebičů, plynových spotřebičů, odvoz komunálního a tříděného odpadu, čištění splaškové kanalizace, revize hydrantů, opravy automatických dveří a čipového systému, nouzového osvětlení, žaluzií – dále jen „služby s ubytováním spojené“.

III. Povinnosti ubytovaných

 1. Při nástupu do ubytovny je ubytovaný povinen předložit zástupci ubytovatele občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 2. Po ubytování na pokoji určeném zástupcem ubytovatele, sepsání smlouvy o ubytování, převzetí klíčů, čipového zařízení a ostatních náležitostí je ubytovaný se spolubydlícími zodpovědný za svěřený majetek. Veškeré změny (stěhování nábytku a ostatního zařízení) se smí konat jen se souhlasem zástupce ubytovatele.
 3. Při každém odchodu z ubytovny je ubytovaný povinen uzavřít okna a zkontrolovat vypnutí elektrických nebo plynových spotřebičů, uzavření vody a zhasnutí osvětlení.
 4. Všichni ubytovaní jsou povinni šetřit vodou a elektrickým proudem.
 5. Případné závady je třeba okamžitě hlásit zástupci ubytovatele.
 6. Při příchodu na ubytovnu má ubytovaný povinnost používat čipový klíč.
 7. Ubytovaný nesmí nikomu půjčit čipové zařízení a klíč od přiděleného pokoje.
 8. Ubytovaný je povinen umožnit vedení ubytovny kontrolu užívaného pokoje.
 9. Při ukončení ubytování ubytovaný musí opustit a vyklidit pokoj a odevzdá zástupci ubytovatele klíče, čipové zařízení.
 10. Ubytovaný je povinen dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách ubytovny.
 11. Ubytovaný je povinen dodržovat tento ubytovací řád a požární řád ubytovny.
 12. V případě ukončení pobytu je ubytovaný povinen opustit pokoj do 10 hod
 13. V případě nástupu je pokoj k dispozici od 14 hod

IV. Opatření k ochraně majetku

 1. Čipové přístupové zařízení napojené na automatické dveře a kamerový systém tvoří ochranný systém objektu, který má za úkol chránit majetek ubytovaných a majetek společnosti Matrix hotels s.r.o.
 2. Jakékoli jednání vedoucí k omezení funkčnosti tohoto ochranného systému objektu může být hodnoceno jako hrubé porušení ubytovacího řádu.
 3. Z důvodů zabezpečení ochrany jsou data z kamer a čipového zařízení (čas příchodu, číslo čipu a obrazový záznam) po dobu 1 měsíce archivována.
 4. Data mohou být poskytnuta k tomu oprávněnou osobou orgánům Policie ČR, a to zejména v případě:
  1. podezření z trestného činu
  2. podezření z porušení ubytovacího řádu
  3. podezření z neoprávněného vstupu do objektu a jeho částí.
 5. Za ztrátu čipového zařízení a klíčů od ubytovny bude účtováno Kč 500,-.

V. Úhrada ceny

 1. Za ubytování a služby s ubytováním spojené je ubytovaný povinen uhradit cenu za ubytování, kterou stanovuje aktuální ceník. S její výší bude ubytovaný seznámen při zahájení ubytování a tato cena bude rovněž uvedena ve Smlouvě o ubytování.
 2. S ohledem na inflační vlivy, zvýšení cen za dodávku energií a poskytované služby má ubytovatel právo upravit výši ceny za ubytování. O zvýšení ceny za ubytování bude ubytovaný informován vždy nejméně jeden měsíc před úpravou ceny.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.